Gimkana a cavallo - 29 giugno 2013

Ulassai - Barigau
Ulassai - Barigau